Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

10:43
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus

January 19 2018

09:40
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
09:39
8907 4704 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaikari ikari

January 09 2018

21:15
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viajacie jacie
21:06
Reposted frombluuu bluuu
07:37
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
07:31
0949 4bf5 500
Reposted fromdozylnie dozylnie vianecropixie necropixie

January 08 2018

19:45
19:42
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
19:40

January 04 2018

14:57
14:53
Reposted frombluuu bluuu viavertheer vertheer

November 30 2017

17:50
17:50
17:46
8504 ccb3
what
Reposted fromjstrbl jstrbl viaIzzy721 Izzy721

November 29 2017

17:16
4455 5f24 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabukazla bukazla

November 27 2017

07:01
6528 49cd 500
06:56
06:56
9575 054d

November 21 2017

19:12
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl